Общи Условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА КЪМ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

РАЗДЕЛ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Обхват

Настоящите Общи условия за продажба към физически лица („Общите условия за физически лица“) регламентират отношенията при продажба на Стоки и/или Услуги от RFG между Търговеца и физическите лица (потребителите по смисъла на Закона за защита на потребителите). Общите условия за физически лица се прилагат при всички случаи на продажби, извършени на място в търговски обект на Office 1 или чрез договор от разстояние, сключен чрез средства за комуникация.

1.2.  Търговец

Магазин RFG се управлява и стопанисва от Кооперация „Панда“, ЕИК: 000885099 („Търговеца“) със седалище и адрес за упражняване на дейността в гр. София, район Младост, бул. „Цариградско шосе” № 139 (Централен офис), национален телефон за връзка: 0882 929 470, имейл адрес за обслужване на клиенти [email protected] , работно време на Централен офис: 09:00 ч. – 18:00 ч.

1.3.  Търговски обекти Office 1

Стоките с търговска марка RFG са изложени за продажба в търговските обекти от верига магазини Office 1, посочени на www.rfg.bg.

1.4.  Влизане в сила

 • Настоящите Общи условия за физически лица влизат в сила на 04.04.2023 г., а именно 30 (тридесет) дни след публичното им оповестяване на Платформата www.rfg.bg.
 • В случай, че физическо лице не желае да приеме съдържанието на тези Общи условия за физически лица, то следва да уведоми Търговеца до изтичане на срока по т.1.4.1 чрез имейл до [email protected] и да поиска изтриване на акаунта си от софтуера за обслужване на клиенти на Търговеца и изтриване на акаунта си от електронния магазин rfg.bg (ако е създаден такъв чрез регистрация).
 • След изтичане на срока по т.1.4.1 , Търговецът ще прилага тези Общи условия за физически лица за всяка продажба на стоки и/или услуги от RFG към всички физически лица, за които не е получено от Търговеца уведомление за неприемане на Общите условия за физически лица по смисъла на 1.4.2.

1.5.  Промени

 • В случай на извършване на промени в Общите условия за физически лица, Търговецът ще предостави единния текст на новите Общи условия за физически лица, като го публикува на интернет адрес rfg.bg и същия ден го изпрати като линк със съобщение до посочения от физическото лице имейл адрес, предоставен при предишна покупка на Стоки и/или Услуги от RFG. Посочените в предходното изречение средства за електронна комуникация се приемат от физическите лица като подходящ начин за обявяване на информацията за промяна на Общите условия за физически лица, който предоставя възможност на физическото лице да се запознае със съдържанието им.
 • Ако Търговецът не разполага с имейл адрес на физическото лице - съобщението за промяна на Общите условия за физически лица ще се счита за предадено на датата на предоставяне от Търговеца на единния текст на новите Общи условия за физически лица чрез публикуване на интернет адрес rfg.bg
 • Промените в Общите условия за физически лица влизат в сила 30 (тридесет) дни след деня на предоставяне от Търговеца на единния текст на новите Общи условия за физически лица по реда на т.1.5.1 по-горе. Промените не се прилагат за договорите от разстояние, сключени между Търговеца и физическите лица преди промяната на Общите условия за физически лица.
 • Физическите лица, които са сключили с Търговеца договор от разстояние до влизане в сила на промените в Общите условия за физически лица, имат право да го прекратят в срок до 30 (тридесет) дни от датата на предоставяне от Търговеца на единния текст на новите Общи условия за физически лица по реда на т.1.5.1 по-горе, чрез изпращане на съобщение до Търговеца на имейл адрес: [email protected]. След получаване на съобщението на физическото лице за прекратяване на договора от разстояние, Търговецът възстановява заплатените от физическото лице суми по сключения договор от разстояние в срок до 14 дни след обратното получаване на закупените стоки

1.6.  Използвани термини

Физическо лице: потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите и Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги, както и за продажба на стоки, а именно - всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон, действа извън рамките на неговата търговска или стопанска дейност, занаят или професия

Платформата: онлайн магазина на Търговеца с домейн www.rfg.bg, където регистрираните с акаунт физически лица могат да създават онлайн поръчки за покупка на Стоки и/или Услуги чрез сключване на договори от разстояние с Търговеца

Стоки: всички стоки и продукти от портфолиото на Търговеца, публикувани на Платформата като налични и/или предлагани от Търговеца

Продукт по заявка: публикуван на Платформата продукт, който не се поддържа в наличност или на склад от Търговеца, доставката му се извършва в по-дълъг срок и продажбата му е обвързана с предварително изпълнение на определени условия от физическото лице - авансово предплащане и създаване на онлайн поръчка през Платформата или потвърждение на поръчката в писмен вид

Стоки с дълготрайна употреба: Стоки, които запазват изискваните от тях функции и начин на действие при тяхната обичайна употреба

Стоки, съдържаща цифрови елементи: всяка движима материална вещ, която съдържа цифрово съдържание или цифрова услуга, или е взаимосвързана с цифрово съдържание, или с цифрова услуга по такъв начин, че липсата на цифровото съдържание или цифровата услуга би попречило на стоката да изпълнява своите функции

Стоки на изплащане: Стоки, които физическо лице може да закупи от Търговеца чрез отпускане на стоков/потребителски кредит, съгласно условията за предоставянето му от финансовата институция, посочени на www.rfg.bg.

Услуги: извършване на транспорт, доставка, разнос и монтаж на Стоки.

Договор от разстояние: всеки договор между Търговеца и физическо лице с качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите и Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки, сключен без едновременното им физическо присъствие, чрез използване на едно или повече средства за комуникация до сключването на договора и в момента на сключване на договора Средства за комуникация:

 • обаждания на телефон 0882 929 470
 • писмена кореспонденция през чат секцията на rfg.bg
 • писмена кореспонденция по имейл между физически лица и представители на Търговеца
 • онлайн поръчка през Платформата от физическо лице с регистриран акаунт в нея
 • писмена кореспонденция през чат приложения (Viber, WhatsApp и др.)

Отказ от договор от разстояние: правото на отказ от договор от разстояние, с което разполагат физическите лица, имащи качеството на потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите и Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги, и за продажба на стоки

Покупка на място в търговски обект на Office 1 – покупка на каса в търговски обект на Office 1, посочен на www.rfg.bg

Куриер: дружество, извършващо куриерски услуги в страната за доставка на стоки до посочен адрес Информация относно упражняване на правото на отказ от договора: Приложение № 1 към Общите условия за физически лица

Стандартен формуляр за отказ от договор от разстояние: Приложение № 2 към Общите условия за физически лица

Непреодолима сила: непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало по време или след продажба към физически лица

1.1.  Лични данни

Търговецът обработва всички събрани лични данни на физически лица в съответствие със Закона за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 за целите и приетата Политика за поверителност на личните данни, публично достъпна на интернет адрес www.rfg.bg.

РАЗДЕЛ II. ДИСТАНЦИОННИ ПРОДАЖБИ ПО ДОГОВОР ОТ РАЗСТОЯНИЕ

 

 1. Сключване на договор от разстояние
  • Договор от разстояние e всеки договор, сключен между Търговец и физическо лице без едновременното им физическо присъствие чрез използване на едно или повече средства за комуникация до сключването на договора и в момента на сключване на договора.
  • Преди Търговецът и физическото лице да бъдат обвързани от сключен договор от разстояние, Търговецът е длъжен след ползване на средството за комуникация да предостави на физическото лице по ясен и разбираем начин на траен носител следната преддоговорна информация:
   • Основните характеристики и естеството на Стоките и/или Услугите, включени в предложението за сключване на договор от разстояние, както и напомняне за наличието на законова гаранция за съответствие
   • Данните за Търговеца: наименование, седалище и адрес на управление, телефонен номер, адрес на електронна поща, адреса на мястото, където Търговецът осъществява стопанската си дейност за изпращане на евентуални жалби
   • Крайната цена на Стоките и/или Услугите с включени всички данъци и такси, включително всички дължими от физическото лице допълнителни разходи за транспорт, доставка или пощенски такси
   • Условията за плащане, доставка, изпълнение и датата, на която Търговецът се задължава да достави Стоките или да извърши Услугите (респ. Срокът, ако точна дата не може да бъде определена)
   • Информация относно упражняване на правото на отказ от договора – Приложение № 1 към Общите условия за физически лица, посочена на rfg.bg в електронна форма
   • Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ - Приложение № 2 към Общите условия за физически лица, посочен на rfg.bg в електронна форма
  • Предложението на Търговеца за продажба на Стоки и/или Услуги, изпратено към физическо лице с цел сключване на договор от разстояние, обвързва Търговеца за съдържанието и срока на валидност на предложението
  • Всеки договор от разстояние се сключва между Търговеца и физическото лице на български език чрез използване на средствата за комуникация, посочени в Общите условия за физически лица
  • Всеки договор от разстояние се смята за валидно сключен и обвързващ физическото лице, след като Търговецът получи от физическото лице приемане на предложението за продажба на Стоки и/или Услуги, като приемането е задължително писмено за:
   • Стоки с обозначен в Платформата статус „Продукт по заявка“
   • Стоки, изработени по поръчка на физическото лице или съобразно неговите индивидуални изисквания
   • Стоки, които не са изложени в Платформата.
  • С изпращане на съгласието по т.2.5, физическото лице се съгласява да приеме и плати пълната стойност на Стоките и/или Услугите от предложението на Търговеца за сключване на договор от разстояние

3.  Право на отказ от договор от разстояние

 • Всяко физическо лице, имащо качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите и Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки, има право да се откаже от сключения договор от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да понася каквито и да е разходи, с изключение на преките разходи за връщане на Стоките, в срок от 30 (тридесет) дни, считано от:
  • деня, в който физическото лице или посочено от трето лице, различно от превозвача, е приело доставката на Стоките или
  • деня, в който физическото лице или посочено от трето лице, различно от превозвача, е приело доставката на последната Стока от поръчката – когато физическото лице е поръчало много стоки с една поръчка, които се доставят отделно или
 • деня, в който физическото лице или посочено от трето лице, различно от превозвача, е приело доставката на Стоките от последната партида или част от поръчката – при доставка на Стока, която се състои от множество партиди или части.
 • В случаите на отказ от договор от разстояние за Стоки на изплащане, за които физическото лице е сключило договор за стоков/потребителски кредит, физическото лице следва да се свърже със съответната финансова институция, предоставила кредита.
 • До изтичане на срока по т.3.1, физическото лице е длъжно да полага дължимата грижа спрямо Стоките, тяхната фабрична опаковка и пълна окомплектовка с оглед евентуалното упражняване на право на отказ от договора от разстояние.
 • Физическото лице може да разопакова или използва Стоките само до необходимата степен за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.
 • Правото на отказ от договор от разстояние може да бъде упражнено от физическото лице чрез изявление, изпратено на следния имейл адрес на Търговеца: [email protected], под формата на попълнен и подписан Стандартен формуляр за упражняване право на отказ или друго писмено уведомление с такива реквизити.
 • Физическото лице следва да изпрати Стоката за връщане към Търговеца по куриер възможно най-скоро, но в рамките на 14 (четиринадесет) дни, считано от деня, следващ деня на изпращане към Търговеца по имейл на изявлението за отказ от договора от разстояние.
 • Физическото лице следва да върне на Търговеца Стоките с всички оригинални и производствени опаковки, документация, лицензионни стикери, трайни носители и аксесоари в оригиналното им състояние и без нарушен търговски вид.
 • Физическото лице следва преди връщане на Стоките изцяло да заличи, изтрие и премахне какъвто и да е допълнително инсталиран софтуер и/или операционна система и всякаква информация и лични данни, които евентуално са били допълнително съхранени в Стоките, и трябва да излезе от всеки акаунт, който евентуално е свързан с тях.
 • До получаването на Стоките от Търговеца, физическото лице е отговорно за намаляването на стойността на Стоките, причинено от ползването им извън посоченото в т.3.4 по-горе.
 • Търговецът няма да приема върнати към него Стоки по куриер, които са изпратени без да бъдат поставени във фабричната си опаковка или ако Стоките нямат пълната си окомплектовка.
 • Физическото лице поема за своя сметка преките разходи за връщането на Стоките към Търговеца при отказ от договор от разстояние.
 • Физическото лице поема за своя сметка рискът от загуба и/или повреда, довела до намалена стойност на Стоките до връщането им на Търговеца.
 • Търговецът няма да възстановява суми по получено изявление за отказ от договор от разстояние, докато не получи обратно по куриер Стоките на адрес с. Равно поле, общ. Елин Пелин, ул. „Верила“ № 38, Office 1 Logistics, имейл адрес: [email protected], телефон 0882 929 470, получател: Кооперация „Панда“.
 • Изключени от правото на отказ от договор от разстояние са:
  • Стоки, изработени по поръчка на физическото лице или съобразно неговите индивидуални изисквания
  • Стоки, обозначени на Платформата като Продукт по заявка
  • Стоки, които се доставят в разглобено състояние и тяхното инсталиране/сглобяване/монтаж са извършени
  • Стоки, които не са изложени в Платформата
  • Стоки, по отношение на които са активирани лицензии, регистрирани са гаранции на производителя/вносителя, деинсталирани са оригинални операционни системи, фабрични софтуерни компоненти и/или други компютърни програми, с които Стоките са били доставени от Търговеца
  • Стоки, които не са във фабричната си опаковка или липсват части от нея, както и наранен, изтрит или скъсан сериен номер и/или гаранционна лепенка
  • Стоки, които са видео и аудио записи, компютърни програми, игри и друг вид софтуер, които се предлагат в дигитален формат (на CD, DVD, download, кодове за активация и т.н.)
  • Стоки, които са лаптопи и компютри с инсталирана от Търговеца операционна система, с която е заменена фабричната такава по желание на физическото лице
  • Стоки, които са конфигурирани по поръчка на физическото лице с избрани от него цвят, материали, размери и принадлежности
  • Заплатени суми за Услуги, които вече са консумирани или получени: транспорт, доставка, разнос, монтаж, инсталация на софтуер, сключени застраховки, закупени допълнителни гаранции и др.
 • Ако физическо лице изпрати по куриер за връщане към Търговеца Стоки по отказ от договор от разстояние, за които е относима някоя от хипотезите в т.3.14, Търговецът има право да откаже приемане на Стоките от куриера или да приеме Стоките, след което да ги върне към физическото лице чрез обратно изпращане по куриер към адреса на подателя за сметка на физическото лице.
 • Ако Стоките от упражненото право на отказ от договора от разстояние не попадат в някоя от хипотезите в т.3.14, Търговецът ще възстанови получените суми в рамките на 14 (четиринадесет) дни, считано от деня, следващ деня на получаване на Стоките по реда на т.3.13.
 • Поради техническа невъзможност да използва същото платежно средство, което физическото лице е използвало за извършване на първоначалната транзакция, Търговецът ще възстанови сумите по т.3.16 по посочена от физическото лице банкова сметка, като:
  • Възстановяването на тези суми ще бъде безплатно за физическото лице
  • Търговецът не може да възстанови на физическото лице платените такси, добавени от оператора на платежната услуга, ако такива са начислени при първоначалното плащане на поръчката към Търговеца.

4.  Изпълнение на договор от разстояние

 • След получаване на съгласието по т.2.5 от физическото лице, Търговецът потвърждава сключването на договор от разстояние чрез:
  • визуализация на потвърждение, показващо условията на направената поръчка – за онлайн поръчки през Платформата
  • електронно съобщение по имейл или телефонно обаждане с потвърждение от Търговеца, показващо условията на направената поръчка - за договори от разстояние, сключени чрез средства за комуникация извън Платформата.
 • Физическото лице ще бъде уведомено за това своевременно, ако направената поръчка не може да бъде потвърдена от Търговеца за сключване на договор от разстояние.
 • Изпълнението на сключен с Търговеца договор от разстояние започва както следва:
  • Ако поръчката е отправена в работен ден, в работно време, същата се обработва следващия работен ден, а се изпълнява след нейното потвърждение по реда на т.4.1.
  • Ако поръчката е отправена в неработен ден или извън работно време – същата се обработва на следващия работен ден, съответно в началото на следващата работна седмица, а се изпълнява след нейното потвърждение по реда на т.4.1
  • Ако изпълнението на поръчката е под условие на авансово предплащане на сума, обработването на поръчката започва след нейното потвърждение по реда на т.4.1, а изпълнението ѝ - след като съответната сума е получена от Търговеца чрез плащане в брой, с банкова карта или по банков път.
  • При заплащане чрез наложен платеж, обработването и изпълнението на поръчката започва след нейното потвърждение по реда на т.4.1.
  • За Стоки с обозначен в Платформата статус „Продукт по заявка“, обработването и изпълнението на поръчката започва след получаване на изрично писмено съгласие от физическото лице, потвърждение по реда на т.4.1 от Търговеца и след като съответната сума за авансовото предплащане е получена от Търговеца чрез плащане в брой, с банкова карта или по банков път.
 • След получаване на съгласието по т.2.5 от физическото лице, договор от разстояние не се смята за сключен:
  • ако Търговецът не даде потвърждение по т.4.1 или
  • ако въпреки потвърждението на Търговеца поръчката не може да бъде изпълнена поради липса на наличност или при възникване на непреодолима сила, или
  • ако до датата на получаване на съгласието по т.2.5 изтече срока на валидност на предложението на Търговеца.

5.  Доставка по договора от разстояние

 • Търговецът използва собствен транспорт или куриер за доставката на Стоки към физически лица на адреси на територията на страната, където куриерът има покритие за доставка.
 • Доставката на Стоки се изпълнява до:
  • точен адрес за доставка, посочен от физическото лице
 • офис на Куриера, предварително съгласуван с Търговеца
 • посочен от физическото лице търговски обект Office 1 при избрана услуга Click & Collect
 • Срокът за доставка е съгласно условията на сключения договор от разстояние с физическото лице и той не може да бъде повече от 30 (тридесет) дни от датата на потвърждението на Търговеца по т.4.1, с изключение на Стоките, обозначени като „Продукт по заявка“, които имат по-дълъг срок за доставка. Когато Търговецът не достави и предаде Стоките в определения в договора от разстояние срок или в рамките на срока по преходното изречение, физическото лице има право да изисква доставката на Стоките да бъде извършена в допълнителен подходящ срок и има право да развали договора от разстояние, ако Търговецът не достави Стоките в допълнителния срок.
 • Търговецът или представител на куриера уведомяват физическото лице, ако се появят непредвидени обстоятелства, възпрепятстващи навременното изпълнение на доставката.
 • Всички Стоки се доставят на физическите лица във фабричните си опаковки или опаковки, съответстващи на вида на Стоките и начина на транспортирането им.
 • Разходите за доставка на Стоките от поръчката са за сметка на физическото лице, освен ако същите се поемат от Търговеца, когато стойността на поръчката отговаря на Условията за безплатна доставка, посочени на rfg.bg.
 • Рискът от загуба и/или повреда на Стоките преминава върху физическото лице в момента, в който то или посочено от него трето лице, различно от куриера или негов представител, приеме Стоките.
 • Физическото лице трябва да прегледа опаковката на Стоките в момента на доставката и предаването им от куриера. При констатирани транспортни дефекти като повреди, удари, разкъсвания или смачквания на опаковката на Стоките (кашон, пакет, палет, стек, фабрична опаковка и т.н.), както и при скъсано/разлепено тиксо с логото на Office 1, физическото лице следва да уведоми Търговеца чрез незабавно телефонно обаждане на телефон 0882 929 470 и:
  • да приеме Стоките, след като предяви транспортните дефекти пред куриера чрез изискване да се състави двустранно подписан протокол за щети с точното им описание, придружен от ясни и детайлни снимки на състоянието на Стоките към момента на доставката им или
  • да откаже да приеме Стоките.
 • Ако физическото лице приеме Стоките, но не се снабди с подписан от куриера протокол за щети по реда на т.5.8.1, Стоките се смятат за приети от физическото лице без транспортни дефекти и без забележки, поради което Търговецът няма да удовлетворява такава рекламация.
 • Ако физическото лице приеме Стоките и се е снабди с подписан от куриера протокол за щети по реда на т.5.8.1, физическото лице следва да изпрати протокола за щети с придружаващите го снимки на състоянието на Стоките на следния имейл адрес за Търговеца: [email protected] и да предяви рекламация по реда на т.8.1.
 • След предявена рекламация в случаите по т.5.10, Търговецът ще прилага реда по т.8.3.1 за удовлетворяване на рекламация.
 • При отказ на физическото лице да приеме Стоките по реда на т.5.8.2, по преценка на Търговеца се прилага реда на т.8.2 за замяна на Стоките или реда по т.3.17 за възстановяване на сумата.

РАЗДЕЛ III. ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ OFFICE 1

 

 1. Рекламация в търговски обект Office 1
  • След покупка на място от търговски обект Office 1 на Стока, физическо лице има право устно или писмено да предяви пред Търговеца рекламация по законова или търговска гаранция за Стоката.
  • Препоръчително е всяка рекламацията по 6.1 да се предявява на касата в същия търговски обект Office 1, от който е закупена Стоката, а при невъзможност следва да се предяви писмено по реда на т.8.1.
  • Приемането на рекламация по т.6.1 се извършва в рамките на работното време на съответния търговски обект Office 1, посочено на rfg.bg.
  • След получаване на рекламация по т.6.1, Търговецът я вписва в софтуера за управление на продажбите и издава документ, съдържащ датата, номера, под който рекламацията е вписана в регистъра на рекламациите в търговския обект, вида на услугата и подпис на лицето, приело рекламацията.
  • Правилата за гаранции и рекламации от Раздел IV „Общи правила за гаранции и рекламации“ от Общите условия за физически лица се прилагат и за Стока от покупка на място в търговски обект Office
 • В случай, че след покупка на място в търговски обект Office 1, за Стоката не e налице несъответствие по законовата гаранция с договора за продажба или няма предоставена търговска гаранция, физическите лица не разполагат с правото да върнат Стоката и да получат възстановяване на сумата.
 • При възстановяване на сума от удовлетворена рекламация по законова гаранция на Стоката, сумата може да бъде възстановена в брой на касата в същия търговски обект Office 1, от който е закупена Стоката или по банков път по реда на т.3.17.
 • Препоръчително е физическите лица да прегледат и изпробват Стоката на място в търговския обект Office 1 преди закупуването ѝ, тъй като съгласно законодателството, при продажба на място в търговски обект не разполагат с правото на отказ от договор от разстояние по чл.50 от Закона за защита на потребителите да върнат Стоката в срок до 14 (четиринадесет) от датата на приемането ѝ, без да посочват причина и без да дължат обезщетение, неустойка и разходи.
 • В случай, че физическо лице направи поръчка на неналична в търговския обект Office 1 Стока, предплати продажната ѝ цена и пожелае Стоката да му бъде доставена на посочен от него адрес, продажбата се приема като сключен договор от разстояние.

РАЗДЕЛ IV. ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

 1. Законова гаранция
  • Физическо лице има право на рекламация при всяко несъответствие на Стоката с договореното, когато след доставката, при първоначалния преглед или при съхранението, монтажа, изпитванията или експлоатацията са открити несъответствия с договора за продажба съгласно Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки („ЗПЦСЦУПС“) за потребители. („законова гаранция“).
  • Търговецът гарантира, че предлаганите от него Стоки съответстват на спецификациите и характеристиките, изброени в описанието на Стоката в Платформата или в предложението за сключване на договор от разстояние и съответстват с разумните изисквания и/или очаквания за използваемост и/или надеждност, които са нормални за стоки от същия вид.
  • Законовата гаранцията се отнася само за физическите лица, имащи качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите (ЗЗП) и Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки (ЗПЦСЦУПС), поради което прилагането на законовата гаранция се урежда съгласно Глава Трета от ЗПЦСЦУПС и свързаното българското законодателство.
  • Физическото лице има право на рекламация в съответствие с Глава Четвърта от ЗПЦСЦУПС във връзка с липсата на съответствие на Стоката с договора за продажба, когато след доставката, при първата проверка или по време на съхранението, монтажа, изпитването или експлоатацията, са установени несъответствия с договора от разстояние.
  • Рекламацията на Стока в рамките на законовата гаранцията може да се предяви пред Търговеца в рамките на 2 (две) години, считано от датата на доставката на Стоката.
  • Рекламацията на Стоки в рамките на законовата гаранцията, съдържащи цифрови елементи по смисъла на ЗПЦСЦУПС, може да се предяви в рамките на:
   • 2 (две) години, считано от доставянето на Стоката и предоставянето на цифровото съдържание или цифровата услуга, когато договорът за продажба предвижда еднократно предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга
   • 2 (две) години, считано от доставянето на Стоката и започването на непрекъснато предоставяне на цифровото съдържание или цифровата услуга, когато договорът за продажба предвижда непрекъснато предоставяне на цифровото съдържание или цифровата услуга в рамките на определен период от време.
   • периода от време, през който цифровото съдържание или цифровата услуга трябва да бъде предоставено/предоставена съгласно договора за продажба, когато той предвижда непрекъснато предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга за срок, по-дълъг от 2 (две) години.
  • Сроковете по т.7.6 спират да текат през времето, необходимо за привеждане на Стоката, включително на Стоката, съдържаща цифрови елементи, в съответствие.

8.  Рекламация по законова гаранция

 • Рекламация по законовата гаранция за несъответствие на Стоки се предявява пред Търговеца устно или писмено (при продажба от търговски обект Office 1) и писмено (при договор от разстояние) чрез електронно

съобщение до имейл адреса на Търговеца за рекламации: [email protected], като за целта физическото лице следва да посочи предмета на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, адрес, данни за контакт и да приложи към рекламацията всички доказателства, на които се основава рекламацията:

 • касов бон или фактура за покупка на Стоката
 • пряко свързани и относими към Стоката доказателства за обстоятелствата по рекламацията: ясни и детайлни снимки и/или видеоклипове, на които е видно несъответствието на Стоката
 • становища от компетентни публични органи, протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на Стоката и установяващи претенцията по основание и размер.
 • След получаване на рекламацията и доказателствата по т.8.1, Търговецът може по своя преценка да:
  • изисква от физическото лице да изпрати обратно към Търговеца по куриер Стоките от рекламацията на адреса по т.5.13 или
  • да замени Стоките от рекламация, като за целта ги изпрати за своя сметка по куриер към посочен от физическото лице адрес, без нужда да получава обратно Стоките от рекламацията.
 • След получаване на Стоките от рекламацията по реда на т.8.2.1, Търговецът може да:
  • удовлетвори рекламацията, в резултат на което да извърши привеждане в съответствие чрез:
   • поправка/ремонт на Стоките за своя сметка и да ги изпрати обратно по куриер към физическото лице за сметка на Търговеца или по своя преценка
   • замяна на Стоката от рекламацията със същата и да я изпрати обратно по куриер към физическото лице за сметка на Търговеца
  • не удовлетвори рекламацията, в резултат на което Търговецът следва да изпрати Стоките от рекламацията обратно по куриер към физическото лице за сметка на физическото лице.
 • При удовлетворена рекламация, привеждането на Стоката в съответствие по законова гаранция чрез поправка/ремонт или замяна се извършва от Търговеца безплатно за физическото лице в рамките на 1 (един) месец, считано от получаването на Стоката от Търговеца по реда на т.3.13.
 • Разходите за куриер за първоначалното получаване от Търговеца на Стоката от рекламацията са за сметка на физическото лице, но се възстановяват от Търговеца, ако рекламацията е удовлетворена, в противен случай остават за сметка на физическото лице.
 • При невъзможност да извърши замяна на Стоката по реда на т.8.3.1.2, Търговецът може да предложи изпращане по куриер на заместваща Стока, сходна или идентична по характеристики и предназначение със Стока от рекламацията. Ако физическото лице се съгласи на замяната, Търговецът ще му изпрати заменящата Стока по куриер за сметка на Търговеца. Ако физическото лице не се съгласи на замяната, Търговецът е длъжен да му възстанови платените суми по реда на т.3.17.
 • Търговецът може да откаже да приведе Стоката от рекламацията в съответствие, ако поправката/ремонтът и замяната на Стоките от рекламацията са невъзможни, или ако биха довели до непропорционално големи разходи за него, като се вземат предвид всички обстоятелства, включително: стойността, която би имала Стоката, ако нямаше липса на съответствие и значимостта на несъответствието на Стоката. В тези случаи Търговецът извършва замяна на Стоката от рекламацията или възстановяване на платените суми.
 • При несъответствие на Стока с дълготрайна употреба и на Стока, съдържаща цифрови елементи, Търговецът има право да направи втори опит за привеждане на Стоката в съответствие в рамките на срока на законовата гаранция.
 • Търговецът не носи отговорност за изтрита информация и загубени данни при извършване на поправка/ремонт на Стоката от рекламацията, изискваща преинсталация на софтуер, преинсталация на операционна система или възстановяване на фабричните настойки.
 • При удовлетворяване на рекламация по реда на т.8.3.1, Търговецът е длъжен да състави писмен документ в два екземпляра и да предаде единият от тях на физическото лице.

9.  Търговска гаранция

 • Търговска гаранция е всяко поето от производителя или Търговеца задължение в допълнение към неговите задължения по законовата гаранция (да осигури съответствие на Стоката с договора за продажба, да възстанови заплатената сума или да поправи/ремонтира или замени Стоката) да предостави друг вид обслужване за Стоката, когато тя не отговаря на спецификациите или евентуално на други изисквания, посочени в заявлението за предоставяне на търговската гаранция („Търговска гаранция“).
 • Търговската гаранция обвързва Търговеца съобразно условията, посочени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция и в рекламата за нея (ако е приложимо), като изпълнението на поетите от Търговеца задължения по търговската гаранция не е свързано с разходи за физическото лице.
 • Търговската гаранция от Търговеца се предоставя в писмена форма чрез попълнена от Търговеца гаранционна карта или на друг достъпен траен носител: в описанието на Стоката в Платформата или в предложението на Търговеца за сключване на договор от разстояние.
 • Търговска гаранция от производителя или Търговеца може да бъде приложима само за определени държави и да има различен срок на приложимост за физически и юридически лица, когато това е упоменато в заявлението за предоставяне на търговската гаранция.
 • Ако за дадена Стока е предоставена търговска гаранция от производителя или Търговеца и срокът на търговската гаранция е по-дълъг от законовата гаранция, рекламацията може да се предяви до изтичането на по-дългия срок на търговската гаранция съгласно нейните условия.
 • Срокът на търговската гаранция започва да тече от датата на продажбата, посочена в касовия бон или фактурата за покупка на Стоката.
 • Условията, обхвата и приложимостта на търговската гаранция на Стоката са посочени в заявлението за предоставяне на търговската гаранция, което може да бъде под формата на издадена от производителя или Търговеца гаранционна карта, по друг подходящ начин на траен носител или в реклама.
 • Рекламация по търговска гаранция се предявява съгласно условията, обхвата и приложимостта от заявлението за предоставяне на търговската гаранция пред:
  • производителя на Стоката – ако във фабричната опаковка на Стоката присъства гаранционна карта за търговска гаранция, предоставена от производителя.
  • производителя на Стоката – ако срещу допълнително заплащане е активирана удължена търговска гаранция, допълваща стандартния срок на търговската гаранция от производителя
  • Търговеца – ако при продажбата или доставката на Стоката е предадена попълнена от Търговеца гаранционна карта за търговска гаранция, предоставена от Търговеца.
  • Търговеца – ако в описанието на Стоката в Платформата е посочен срок на търговска гаранция, предоставена от Търговеца.
  • Търговеца – ако срещу допълнително заплащане е активирана удължена търговска гаранция, допълваща стандартния срок на търговската гаранция, предоставена от Търговеца.
 • Рекламация за Стока по предоставена от Търговеца търговска гаранция се предявява пред Търговеца по реда на т.8.1 и се изпълнява от Търговеца по реда на т.8.2 - т.8.6, но винаги при спазване на поетите от Търговеца задължения в заявлението за предоставяне на търговската гаранция.
 • Рекламация за Стока по предоставена от Търговеца търговска гаранция не се удовлетворява във всеки един от следните случаи:
  • При химическо, топлинно, механично или друго вредно въздействие върху Стоката
  • При повреда, настъпила в резултат на природни бедствия, вандализъм, кражба и др. подобни
  • При натоварвания на Стоката, превишаващи посочените от производителя допустими стойности
  • При повреда, настъпила в резултат на последващо транспортиране на Стоката или неправилно съхранение (напр. съхранява се и/или експлоатира на открито, във влажни помещения, помещения без вентилация или други неподходящи климатични условия)
  • При експлоатация на Стоката извън обичайната употреба на такъв вид стоки
  • При повреда, настъпила в резултат на небрежност, неправилна употреба или неправилна поддръжка
  • При повреда, настъпила в резултат на неспазване на инструкциите на производителя за инсталиране/сглобяване/монтаж на Стоката
  • При повреда, настъпила в резултат на поправяне на Стоката от неоторизирани от Търговеца лица.

10.  Рекламация без удовлетворяване

 • Търговецът има право да не удовлетворява рекламация по законова или търговска гаранция, когато за Стоката от рекламацията Търговецът е установил някое от следните обстоятелства:
  • Повреди/дефекти, дължащи се на извършени промени по Стоките от неоторизирано от Търговеца лице
  • Повреди/дефекти, дължащи се на софтуер, инсталиран от неоторизирано от Търговеца лице
  • Повреди/дефекти, дължащи се на неправилното използване на софтуер за ползване на Стоката
  • Повреди/дефекти, дължащи се на използване на некачествени и/или неоригинални консумативи, неоригинални адаптери и аксесоари, неодобрени от производителя на Стоката
 • Повреди/дефекти, дължащи се на неправилно инсталиране/сглобяване/монтаж на Стока, доставена от Търговеца в разглобено състояние без да е бил извършен монтаж от Търговеца, освен ако същите не се дължат на пропуски в указанията за инсталиране, предоставени от Търговеца
 • Повреди/дефекти, дължащи се на механично въздействие, изпускане, удар, лошо съхранение, замърсена среда, излагане на природни въздействия, включително на пряка слънчева светлина, висока влажност, прекалено ниска и/или висока температура, проникване на течности, влага, храни, напитки, насекоми, растения, предмети, токов удар и други фактори извън допустимите граници за нормална употреба или правилно използване на Стоката
 • Повреди/дефекти, дължащи се на неправилното транспортиране, съхранение, употреба и поддръжка на Стоката и/или на употребата на неподходящ, несъвместим или нелицензиран софтуер, включително в следствие на неоторизирани модификации на вградения софтуер.
 • Несъответствие между данните в документите на Стоката, включително заменени, подправени или заличени продуктови, серийни номера и IMEI номера
 • Нарушени гаранционни стикери, пломби и фабрични етикети и/или установени опити за промяна на Стоката и/или ако Стоката е отваряна, разглобявана или е правен опит за нейния ремонт, или промяна от неоторизирано от Търговеца лице
 • Наличие на софтуерна защита, непозволяваща диагностиката и/или гаранционното обслужване на Стоката /парола на потребителски акаунти, парола на BIOS, парола на операционна система и др. подобни/.
 • Ако някое от посочените в т.10.1. обстоятелства се покрива от търговска гаранция на Стоката, Търговецът ще изпълни задължението си да удовлетвори рекламацията по реда на т.9.9.
 • Извън случаите по т.10.2, Търговецът може да удовлетвори рекламацията срещу предварително заплащане на допълнителни такси за поправка/ремонт на Стоката от рекламацията.

11.  Рекламация за некачествен монтаж

 • В случаите, когато Търговецът извършва инсталиране/сглобяване/монтаж на Стоките, физическото лице има право да предяви рекламация за некачествен или непълен монтаж в срок до 30 (тридесет) дни от датата на приемане на монтажа, удостоверена чрез двустранно подписан протокол за извършен монтаж.
 • Рекламация за некачествен или непълен монтаж се предявява пред Търговеца по реда на т.8.1 и се изпълнява от Търговеца по реда на т.8.2 - т.8.6.

Настоящите Общи условия са приети на 10.03.2023 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 към ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА КЪМ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

Информация относно упражняване на правото на отказ от договора

Приложение № 7 към чл. 47, ал. 4 от Закона за защита на потребителите

Стандартни указания за отказ:

 1. Право на отказ от договора от разстояние
 2. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок до 30 дни.
 • Срокът за отказ е 30 дни, считано от:
 1. Датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките; или
 2. Датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на последната партида или част от поръчката - в случай, че поръчвате много стоки с една поръчка, които се доставят поотделно; или
 3. Датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките – в случай, че стоките се състоят от множество партиди или части.

За да упражните правото си на отказ, е необходимо да ни уведомите за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (съдържащо номер на поръчка, Вашето име, географски адрес, адрес за кореспонденция, телефонен номер и електронен адрес), което може да бъде подадено на имейл адрес: [email protected].

Можете да използвате приложения стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора, но това не е задължително. За да спазите срока на отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на правото на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора

 1. Действие на отказа

Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас (с изключение на стойността на използваните от Вас услуги и пропорционално начислена част от месечната абонаментна такса за предоставяне на услугите, както и допълнителните разходи, свързани с избран от вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор.

Ще извършим възстановяването, което няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас. Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно.

В случаите, в които сте получили стоки във връзка с договора, очакваме да ни изпратите обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор. Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок. Очакваме да ни изпратите стоките по куриер на адрес с. Равно поле, общ. Елин Пелин, ул. Верила № 38, Office 1 Logistics, имейл адрес: [email protected], телефон 0882 929 470, получател: Кооперация „Панда“.

Необходимо е Вие да поемете преките разходи по връщане на стоките съобразно актуалната ценова листа на избрания от Вас куриер. Вие отговаряне за намалената стойност на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

Стоките трябва да бъдат върнати в оригинална опаковка в нейната цялост (опаковката на пратката може да бъде отваряна), пълна окомплектовка с придружаващата я документация, без увреждания, без да са отстранени фабрично поставените фолио и стикери от корпуса на устройството, с непроменена софтуерна конфигурация (без инсталирани или премахнати приложения, качени лични снимки, контакти, съобщения, с премахнати профили, с изключени функции за отдалечено локализиране и без включени защити и др. подобни).

При връщане на стока, представляваща смартфон, заключен с клиентски профил и включени защити, съгласно чл.55, ал.4 от Закона за защита на потребителите, Вие носите отговорността за намаляване стойността на стоката, причинена от изпробването ѝ, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране, както следва:

 • при устройства, използващи операционна система Android, потребителят следва да заплати обезщетение за намалена стойност на стоката в размер на таксата за преинсталация на софтуер по действащия ценоразпис на Office 1 за отключването и преинсталацията на софтуера на устройството;
 • при устройства, използващи операционна система iOS, следва да се има предвид, че е невъзможен достъпът до операционната система на устройството, както и привеждането му в първоначално състояние, поради което не могат да бъдат използвани функционалностите на устройството. Това се приравнява на пълно погиване на устройството/стоката (т.е. на намаляване на стойността му със 100%) и от потребителя ще бъде изисквана цялата стойност на устройството.

ВНИМАНИЕ! ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ КОИ ПРОДУКТИ НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ВРЪЩАНЕ:

 • Стоки, изработени по поръчка на физическото лице или съобразно неговите индивидуални изисквания
 • Стоки, обозначени на Платформата като Продукт по заявка
 • Стоки, които се доставят в разглобено състояние и тяхното инсталиране/сглобяване/монтаж са извършени
 • Стоки, които не са изложени в Платформата
 • Стоки, по отношение на които са активирани лицензии, регистрирани са гаранции на производителя/вносителя; деинсталирани са оригинални операционни системи, фабрични софтуерни компоненти и/или други компютърни програми, с които Стоките са били доставени от Търговеца
 • Стоки, които не са във фабричната си опаковка или липсват части от нея, както и наранен, изтрит или скъсан сериен номер и/или гаранционна лепенка
 • Стоки, които са видео и аудио записи, компютърни програми, игри и друг вид софтуер, които се предлагат в дигитален формат (на CD, DVD, download, кодове за активация и т.н.)
 • Стоки, които са лаптопи и компютри с инсталирана от Търговеца операционна система, с която е заменена фабричната такава по желание на физическото лице
 • Стоки, които са конфигурирани по поръчка на физическото лице с избрани от него цвят, материали, размери и принадлежности
 • Заплатени суми за Услуги, които вече са консумирани или получени: транспорт, доставка, разнос, монтаж, инсталация на софтуер, сключени застраховки, закупени допълнителни гаранции и др.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА КЪМ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

РАЗДЕЛ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Обхват

Настоящите Общи условия за продажба към юридически лица („Общите условия за юридически лица“) регламентират отношенията при търговска продажба на Стоки и/или Услуги от RFG между Търговеца и клиентите, които не са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите и Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки. Общите условия за юридически лица се прилагат при търговските продажби към юридически лица, извършени на място в търговски обект на Office 1 или по повод сключване на договор за търговска продажба от разстояние чрез средства за комуникация.

1.2.  Търговец

Магазин RFG се управлява и стопанисва от Кооперация „Панда“, ЕИК: 000885099 („Търговеца“) със седалище и адрес за упражняване на дейността в гр. София, район Младост, бул. „Цариградско шосе” № 139 (Централен офис), национален телефон за връзка: 0882 929 470, имейл адрес за обслужване на клиенти [email protected] , работно време на Централен офис: 09:00 ч. – 18:00 ч.

1.3.  Търговски обекти Office 1

Стоките с търговска марка RFG са изложени за продажба в търговските обекти от верига магазини Office 1, посочени на www.rfg.bg.

1.4.  Влизане в сила

 • Настоящите Общи условия за юридически лица влизат в сила на 04.2023 г., а именно 30 (тридесет) дни след публичното им оповестяване на Платформата www.rfg.bg.
 • След изтичане на срока по т.1.4.1, Търговецът ще прилага тези Общи условия за юридически лица за всяка продажба на стоки и/или услуги от RFG към всички юридически лица, за които не е налице неприложимост съгласно т.1.8 по-долу.

1.5.  Промени

 • В случай на извършване на промени в Общите условия за юридически лица, Търговецът ще предостави единния текст на новите Общи условия за юридически лица като го публикува на интернет адрес rfg.bg и същия ден го изпрати като линк със съобщение до посочения от юридическото лице имейл адрес, предоставен при предишна покупка на Стоки и/или Услуги от RFG. Посочените в предходното изречение средства за електронна комуникация се приемат от юридическите лица като подходящ начин за обявяване на информацията за промяна на Общите условия за юридически лица, който предоставя възможност на юридическото лице да се запознае със съдържанието им.
 • Ако Търговецът не разполага с имейл адрес на юридическото лице - съобщението за промяна на Общите условия за юридически лица ще се счита за предадено на датата на предоставяне от Търговеца на единния текст на новите Общи условия за юридически лица чрез публикуване на интернет адрес rfg.bg.
 • Промените в Общите условия за юридически лица влизат в сила 30 (тридесет) дни след деня на предоставяне от Търговеца на единния текст на новите Общи условия за юридически лица по реда на т.1.5.1 по-горе. Промените не се прилагат за договорите, сключени между Търговеца и юридическите лица преди промяната на Общите условия за юридически лица.

1.6.  Използвани термини

Юридическо лице: клиент, който не е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите и Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки

Платформата: онлайн магазина на Търговеца с домейн www.rfg.bg, където регистрираните с акаунт юридически лица могат да създават онлайн поръчки за покупка Стоки и/или Услуги при условията на дистанционна продажба

Стоки: всички стоки и продукти от портфолиото на Търговеца, публикувани на Платформата като налични и/или предлагани от Търговеца

Продукт по заявка: публикуван на Платформата продукт, който не се поддържа в наличност или на склад от Търговеца, доставката му се извършва в по-дълъг срок и продажбата му е обвързана с предварително изпълнение на определени условия от юридическото лице - авансово предплащане и създаване на онлайн поръчка през Платформата или потвърждение на поръчката в писмен вид

Стоки на изплащане: Стоки, за които Търговецът е предоставил на юридическото лице отложено или разсрочено плащане

Услуги: извършване на транспорт, доставка, разнос и монтаж на Стоки.

Търговска продажба от разстояние: всяка продажба на Стоки и/или Услуги, извършена от Търговеца към юридическо лице чрез средства за комуникация от разстояние

Средства за комуникация:

 • обаждания на телефон 0882 929 470
 • писмена кореспонденция през чат секцията на rfg.bg
 • писмена кореспонденция по имейл между юридически лица и представители на Търговеца
 • онлайн поръчка през Платформата от юридическо лице с регистриран акаунт в нея
 • писмена кореспонденция през чат приложения (Viber, WhatsApp и др.)

Връщане на стоки по търговска продажба от разстояние: правото на юридическото лице да върне на Търговеца закупена при търговска продажба от разстояние Стока в предвидените в Общите условия за юридически лица случаи

Покупка на място в търговски обект на Office 1 – покупка на каса в търговски обект на Office 1, посочен на www.rfg.bg

Куриер: дружество, извършващо куриерски услуги в страната за доставка на стоки до посочен адрес Формуляр за връщане на стоки по търговска продажба от разстояние: Приложение № 1 към Общите условия за юридически лица

Непреодолима сила: непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало по време или след продажба към юридически лица.

1.7.  Лични данни

Търговецът обработва всички събрани лични данни на субекти за контакт с юридическите лица в съответствие със Закона за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 за целите и приетата Политика за поверителност на личните данни, публично достъпна на интернет адрес www.rfg.bg.

1.8.  Неприложимост

Общите условия за продажба към юридически лица не са приложими за продажбите на Търговеца към:

 • юридически лица и еднолични търговци, когато Стоките и/или Услугите се изпълняват от Търговеца на база сключен договор, в който не е предвидена приложимостта на Общите условия за продажба към юридически лица
 • възложители по ЗОП, когато Стоките и/или Услугите се изпълняват от Търговеца на база сключен договор за възлагане на обществена поръчка
 • юридически лица и еднолични търговци, когато Стоките и/или Услугите се изпълняват от Търговеца на база сключен договор за търговска продажба на едро с цел препродажба към крайни клиенти

РАЗДЕЛ II. ТЪРГОВСКИ ПРОДАЖБИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ

 1. Сключване на договор за търговска продажба от разстояние
  • Договор за търговска продажба от разстояние e всяка продажба на Стоки и/или Услуги, извършена от Търговеца към юридическо лице чрез средства за комуникация по облигационно/договорно отношение.
  • Преди Търговецът и юридическото лице да бъдат обвързани от сключен договор за търговска продажба от разстояние, Търговецът е длъжен след ползване на средството за комуникация да предостави на юридическото лице по ясен и разбираем начин на траен носител следната преддоговорна информация:
   • Основните характеристики и естеството на Стоките и/или Услугите, включени в предложението за търговска продажба от разстояние
   • Данните за Търговеца: наименованието, седалище и адрес на управление, телефонен номер, адрес на електронна поща
 • Крайната цена на Стоките и/или Услугите в български лева или евро без ДДС и с включен ДДС, включително всички дължими от юридическото лице допълнителни разходи за транспорт, доставка, разнос и/или монтаж
 • Условията за плащане, доставка, изпълнение и датата, на която Търговецът се задължава да достави Стоките или да извърши Услугите (респ. Срокът, ако точна дата не може да бъде определена)
 • Предложението на Търговеца за продажба на Стоки и/или Услуги, изпратено към юридическо лице, с цел сключване на договор за търговска продажба от разстояние, обвързва Търговеца за съдържанието и срока на валидност на предложението.
 • Всеки договор за търговска продажба от разстояние се сключва между Търговеца и юридическо лице чрез използване на средствата за комуникация, посочени в Общите условия за юридически лица.
 • Всеки договор за търговска продажба от разстояние се смята за валидно сключен и обвързващ страните, след като Търговецът получи от юридическото лице приемане на предложението за продажба на Стоки и/или Услуги, като приемането е задължително писмено за:
  • Стоки с обозначен в Платформата статус „Продукт по заявка“
  • Стоки, изработени по поръчка на юридическото лице или съобразно неговите индивидуални изисквания
  • Стоки, които не са изложени в Платформата
 • След приемане на предложението по реда на т.2.5, юридическото лице се съгласява да приеме и плати пълната стойност на Стоките и/или Услугите от предложението на Търговеца за сключване на договор за търговска продажба от разстояние.

3.  Право на връщане на стоки по търговска продажба от разстояние

 • Юридическо лице има право да върне без да дължи обезщетение или неустойка и без да понася каквито и да е разходи, с изключение на преките разходи за връщане по куриер всяка закупена от Търговеца Стока при търговска продажба от разстояние, която не е разопакована от фабричната си опаковка, има пълна окомплектовка и не е използвана, с изключение на:
  • Стоки, изработени по поръчка на юридическото лице или съобразно неговите индивидуални изисквания
  • Стоки, обозначени на Платформата като „Продукт по заявка“
  • Стоки, които се доставят в разглобено състояние и тяхното инсталиране/сглобяване/монтаж са извършени
  • Стоки, които не са изложени в Платформата
  • Стоки, по отношение на които са активирани лицензи, регистрирани са гаранции на производителя/вносителя; деинсталирани са оригинални операционни системи, фабрични софтуерни компоненти и/или други компютърни програми, с които Стоките са били доставени от Търговеца
  • Стоки, които не са във фабричната си опаковка или липсват части от нея, както и наранен, изтрит или скъсан сериен номер и/или гаранционна лепенка
  • Стоки, които са видео и аудио записи, компютърни програми, игри и друг вид софтуер, които се предлагат в дигитален формат (на CD, DVD, download, кодове за активация и т.н.)
  • Стоки, които са лаптопи и компютри с инсталирана от Търговеца операционна система, с която е заменена фабричната такава по желание на юридическото лице
  • Стоки, които са конфигурирани по поръчка на юридическото лице с избрани от него цвят, материали, размери и принадлежности
  • Заплатени суми за Услуги, които вече са консумирани или получени: транспорт, доставка, разнос, монтаж, инсталация на софтуер, сключени застраховки, закупени допълнителни гаранции и др.
 • Срокът за връщане на Стока по т.3.1 е 30 (тридесет) дни и започва да тече, считано от:
  • деня, в който юридическото лице или посочено от трето лице, различно от превозвача, е приело доставката на Стоките от поръчката или
  • деня, в който юридическото лице или посочено от трето лице, различно от превозвача, е приело доставката на последната Стока от поръчката – когато юридическото лице е поръчало много стоки с една поръчка, които се доставят отделно или
  • деня, в който юридическото лице или посочено от трето лице, различно от превозвача, е приело доставката на Стоките от последната партида или част от поръчката – при доставка на Стока, която се състои от множество партиди или части.
 • Юридическо лице има правата по т.3.1 и при предоставени от Търговеца Стоки на изплащане по смисъла на Общите условия за юридически лица.
 • Юридическото лице е длъжно преди покупката на Стоката от търговска продажба от разстояние да направи собствена преценка и проучване дали избраната Стока отговаря на неговите изисквания за вид продукт, цвят, материали на изработка, функционалност, предназначение, качество и т.н. и дали Стоката ще бъде съвместима с ползваните от юридическото лице други Стоки, софтуери или системи.
 • Търговецът няма да приема връщане на Стоки по търговска продажба от разстояние, ако попада в изключенията по т.3.1 или ако причината за връщането е упомената в т.3.4.
 • Връщането на Стоки по търговска продажба от разстояние може да бъде извършено от юридическото лице чрез изявление, изпратено на следния имейл адрес на Търговеца: [email protected] под формата на попълнен Формуляр за връщане на стоки по търговска продажба от разстояние.
 • Юридическото лице следва да изпрати Стоката за връщане към Търговеца по куриер възможно най-скоро, но в рамките на 14 (четиринадесет) дни, считано от деня, следващ деня на изпращане към Търговеца по имейл на попълнен Формуляр за връщане на стоки по договор за търговска продажба от разстояние.
 • Юридическото лице следва да върне на Търговеца Стоките с всички оригинални и производствени опаковки, документация, лицензионни стикери, трайни носители и аксесоари в оригиналното им състояние и без нарушен търговски вид.
 • Юридическото лице поема за своя сметка преките разходи за връщането на Стоката към Търговеца.
 • Юридическото лице поема за своя сметка риска от загуба и/или повреда, довела до намалена стойност на Стоките до връщането им на Търговеца.
 • След получаване на попълнен Формуляр за връщане на стоки по търговска продажба от разстояние, Търговецът не възстановява платените суми, докато не получи обратно по куриер Стоките на адрес с. Равно поле, общ. Елин Пелин, ул. „Верила“ № 38, Office 1 Logistics, имейл адрес: [email protected], телефон: 0882 929 470, получател: Кооперация „Панда“.
 • Ако юридическо лице изпрати по куриер за връщане към Търговеца Стока, която е разопакована от фабричната си опаковка, няма пълна окомплектовка, използвана е или попада в изключенията по т.3.1, Търговецът има право да откаже приемане на Стоките от куриера или да приеме Стоките, след което да ги върне към юридическото лице чрез обратно изпращане по куриер към адреса на подателя за сметка на юридическото лице.
 • Ако Стоката не е разопакована от фабричната си опаковка, има пълна окомплектовка, не е използвана и не попада в изключенията по т.3.1, Търговецът ще възстанови получените суми в рамките на 14 (четиринадесет) дни, считано от деня, следващ деня на получаване на Стоките по реда на т.3.11.
 • Търговецът ще възстанови сумите по т.3.13 по посочена от юридическото лице банкова сметка, като:
  • Възстановяването на тези суми ще бъде безплатно за юридическото лице
  • Търговецът не може да възстанови на юридическото лице платените такси, добавени от оператора на платежната услуга, ако такива са начислени при първоначалното плащане на поръчката към Търговеца.

4.  Изпълнение на договор за търговска продажба от разстояние

 • След приемане на предложението по реда на т.2.5 от юридическото лице, Търговецът потвърждава сключването на договора за търговска продажба от разстояние чрез:
  • визуализация на потвърждение, показващо условията на направената поръчка – за онлайн поръчки през Платформата
  • електронно съобщение по имейл или телефонно обаждане с потвърждение от Търговеца, показващо условията на направената поръчка - за договори за търговска продажба от разстояние, сключени чрез средства за комуникация извън Платформата.
 • Юридическото лице ще бъде уведомено за това своевременно, ако направената поръчка не може да бъде потвърдена от Търговеца за сключване на договор за търговска продажба от разстояние.
 • Изпълнението на сключен с Търговеца на договор за търговска продажба от разстояние започва както следва:
  • Ако поръчката е отправена в работен ден, в работно време, същата се обработва на следващия работен ден, а се изпълнява след нейното потвърждение по реда на т.4.1.
  • Ако поръчката е отправена в неработен ден или извън работно време, същата се обработва на следващия работен ден, съответно в началото на следващата работна седмица, а се изпълнява след нейното потвърждение по реда на т.4.1
  • Ако изпълнението на поръчката е под условие на авансово предплащане на сума, обработването на поръчката започва след нейното потвърждение по реда на т.4.1, а изпълнението ѝ - след като съответната сума е получена от Търговеца чрез плащане в брой, с банкова карта или по банков път.
 • При заплащане чрез наложен платеж, обработването и изпълнението на поръчката започва след нейното потвърждение по реда на т.4.1.
 • За Стоки с обозначен в Платформата статус „Продукт по заявка“ и за Стоки, изработени по поръчка на юридическото лице или съобразно неговите индивидуални изисквания, обработването и изпълнението на поръчката започва след писмено приемане на предложението по реда на т.2.5, потвърждение по реда на т.4.1 от Търговеца и след като съответната сума за авансовото предплащане е получена от Търговеца чрез плащане в брой, с банкова карта или по банков път.
 • След приемане на предложението по реда на т.2.5 от юридическото лице договор за търговска продажба от разстояние не се смята за сключен:
  • ако Търговецът не даде потвърждение по т.4.1 или
  • ако въпреки потвърждението на Търговеца поръчката не може да бъде изпълнена поради липса на наличност или при възникване на непреодолима сила, или
  • ако до датата на получаване на приемането на предложението по реда на т.2.5 изтече срока на валидност на предложението на Търговеца.
 • При забава на юридическото лице да заплати фактура за доставени от Търговеца стоки след изтичане на срока за плащане, Търговецът има право на неустойка в размер на 0.5 % върху дължимата сума за всеки ден забава до окончателно изплащане на дължимата сума.

5.  Доставка по договор за търговска продажба от разстояние

 • Търговецът използва собствен транспорт или куриер за доставката на Стоки към юридически лица на адреси на територията на страната, където куриерът има покритие за доставка.
 • Доставката на Стоки се изпълнява до:
  • точен адрес за доставка, посочен от юридическото лице
  • офис на Куриера, предварително съгласуван с Търговеца
  • посочен от юридическото лице търговски обект Office 1 при избрана услуга Click & Collect
 • Срокът за доставка е съгласно условията на сключения договор за търговска продажба от разстояние с юридическото лице.
 • Търговецът или представител на куриера уведомяват юридическото лице, ако се появят непредвидени обстоятелства, възпрепятстващи навременното изпълнение на доставката.
 • Всички Стоки се доставят на юридическите лица във фабричните си опаковки или опаковки, съответстващи на вида на Стоките и начина на транспортирането им.
 • Разходите за доставка на Стоките от поръчката са за сметка на юридическото лице, освен ако същите се поемат от Търговеца когато стойността на поръчката отговаря на Условията за безплатна доставка, посочени на rfg.bg
 • Рискът от загуба и/или повреда на Стоките преминава върху юридическото лице в момента, в който то или посочено от него трето лице, различно от куриера или негов представител, приеме Стоките.
 • Юридическото лице трябва да прегледа опаковката на Стоките в момента на доставката и предаването им от куриера. При констатирани транспортни дефекти като повреди, удари, разкъсвания или смачквания на опаковката на Стоките (кашон, пакет, палет, стек, фабрична опаковка и т.н.), както и при скъсано/разлепено тиксо с логото на Office 1, юридическото лице следва да уведоми Търговеца чрез незабавно телефонно обаждане на телефон 0882 929 470 и:
  • да приеме Стоките след като предяви транспортните дефекти пред куриера чрез изискване да се състави двустранно подписан протокол за щети с точното им описание, придружен от ясни и детайлни снимки на състоянието на Стоките към момента на доставката им или
  • да откаже да приеме Стоките.
 • Ако юридическото лице приеме Стоките, но не се снабди с подписан от куриера протокол за щети по реда на т.5.8.1, Стоките се смятат за приети от юридическото лице без транспортни дефекти и без забележки, поради което Търговецът няма да удовлетворява такава рекламация.
 • Ако юридическото лице приеме Стоките и се е снабдил с подписан от куриера протокол за щети по реда на т.5.8.1, юридическото лице следва да изпрати протокола за щети с придружаващите го снимки на състоянието на Стоките на следния имейл адрес за Търговеца: [email protected] и да предяви рекламация по реда на т.7.1.
 • След предявена рекламация, в случаите по т.5.10, Търговецът ще прилага реда по т.7.5.1 за удовлетворяване на рекламация.
 • При отказ на юридическото лице да приеме Стоките по реда на т.5.8.2, по преценка на Търговеца се прилага реда на т. 5.1.2 за замяна на Стоките или реда по т.3.14 за възстановяване на сумата.

РАЗДЕЛ III. ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ OFFICE 1

 1. Рекламация в търговски обект Office 1
  • След покупка на място в търговски обект Office 1 на Стока, юридическо лице има право писмено да предяви пред Търговеца рекламация за недостатъци по т.7.1 или по търговска гаранция.
  • Всяка рекламацията по 1 се предявява на касата в същия търговски обект Office 1, от който е закупена Стоката или писмено по реда на т.7.1 по-долу.
  • Приемането на рекламация по т.6.1 се извършва в рамките на работното време на съответния търговски обект Office 1, посочено на rfg.bg .
  • След получаване на рекламацията по т.6.1, Търговецът я вписва в софтуера за управление на продажбите чрез отбелязване на дата на рекламация, номер на рекламацията, Стоката и предмета на рекламацията.
  • Правилата за гаранции и рекламации от Раздел IV „Общи правила за гаранции и рекламации“ от Общите условия за юридически лица се прилагат и за Стока, закупена от търговски обект Office
  • Юридическите лица нямат право на връщане на Стоката и възстановяване на платените суми в случай, че след покупка на място в търговски обект Office 1:
   • Стоката няма недостатъци, които съществено намаляват нейната цена или нейната годност за обикновена употреба (освен ако недостатъците са били известни на юридическото лице при продажбата) или
   • Стоката е разопакована от фабричната си опаковка, няма пълна окомплектовка, използвана е или попада в изключенията по т.3.1.
  • В случай на възстановяване на суми от покупка на място в търговски обект Office 1 на Стока, юридическото лице може да получи сумите в брой на касата в същия търговски обект Office 1, от който е закупена Стоката или по банков път по реда на 14.
  • Препоръчително е юридическите лица да прегледат и изпробват Стоката на място в търговския обект Office 1 преди закупуването ѝ, тъй като съгласно законодателството юридическите лица не разполагат с правото на потребителите на отказ от договор от разстояние по чл.50 от Закона за защита на потребителите да върнат Стоката в срок до 14 (четиринадесет) от датата на приемането ѝ без да посочват причина и без да дължат обезщетение, неустойка и разходи.
  • В случай, че юридическо лице направи поръчка на неналична в търговския обект Office 1 Стока, предплати продажната ѝ цена и пожелае Стоката да му бъде доставена на посочен от него адрес, продажбата се приема като сключен договор за търговска продажба от разстояние.

РАЗДЕЛ IV. ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

 1. Рекламация за недостатъци
  • В случай, че Стоката има недостатъци, които съществено намаляват нейната цена или нейната годност за обикновена употреба (освен ако недостатъците са били известни на юридическото лице при продажбата), юридическото лице има право да предяви пред Търговеца писмена рекламация чрез електронно съобщение до имейл адреса на Търговеца за рекламации: [email protected].
  • При всеки случай на продажба от търговски обект Office 1 или по договор за търговска продажба от разстояние, юридическо лице има правото по т.7.1 в срок до 30 (тридесет) дни, считано от:
   • деня, в който юридическото лице или посочено от трето лице, различно от превозвача, е приело доставката на Стоките от поръчката или
   • деня, в който юридическото лице или посочено от трето лице, различно от превозвача, е приело доставката на последната Стока от поръчката – когато юридическото лице е поръчало много стоки с една поръчка, които се доставят отделно или
   • деня, в който юридическото лице или посочено от трето лице, различно от превозвача, е приело доставката на Стоките от последната партида или част от поръчката – при доставка на Стока, която се състои от множество партиди или части.
  • В рекламацията си по т.7.1 юридическото лице следва да посочи предмета на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, адрес, данни за контакт и да приложи към рекламацията всички доказателства, на които се основава рекламацията:
   • касов бон или фактура за покупка на Стоката
 • пряко свързани и относими към Стоката доказателства за обстоятелствата по рекламацията: ясни и детайлни снимки и/или видеоклипове, на които е видно, че Стоката има недостатъци, които съществено намаляват нейната цена или нейната годност за обикновена употреба
 • становища от компетентни публични органи, протоколи, актове или други документи, установяващи недостатъците на Стоката и установяващи претенцията по основание и размер.
 • След получаване на рекламацията и доказателствата по т.7.3, Търговецът може по своя преценка да:
  • изисква от юридическото лице да изпрати обратно към Търговеца по куриер Стоките от рекламацията на адреса по т.3.11 или
  • да замени Стоките от рекламация, като за целта ги изпрати за своя сметка по куриер към посочен от юридическото лице адрес, без нужда да получава обратно Стоките от рекламацията.
 • След получаване на Стоките от рекламацията по реда на т.7.4.1, Търговецът може да:
  • удовлетвори рекламацията, в резултат на което да извърши отстраняване на недостатъците чрез:
   • поправка/ремонт на Стоките за своя сметка и да я изпрати обратно по куриер към юридическото лице за сметка на Търговеца или по своя преценка
   • замяна на Стоката от рекламацията със същата и да я изпрати обратно по куриер към юридическото лице за сметка на Търговеца
  • не удовлетвори рекламацията, в резултат на което Търговецът следва да изпрати Стоките от рекламацията обратно по куриер към юридическото лице за сметка на юридическото лице.
 • При удовлетворена рекламация, отстраняване на недостатъците по т.7.1 на Стоката чрез поправка/ремонт или замяна се извършва от Търговеца безплатно за юридическото лице в рамките на 1 (един) месец, считано от получаването на Стоката от Търговеца по реда на т.3.11.
 • Разходите за куриер за първоначалното получаване от Търговеца на Стоката от рекламацията са за сметка на юридическото лице, но се възстановяват от Търговеца ако рекламацията е удовлетворена, в противен случай остават за сметка на юридическото лице.
 • При невъзможност да извърши замяна на Стоката по реда на т.7.5.1.2, Търговецът може да предложи изпращане по куриер на заместваща Стока, сходна или идентична по характеристики и предназначение със Стока от рекламацията. Ако юридическото лице се съгласи на замяната, Търговецът ще му изпрати заменящата Стока по куриер за сметка на Търговеца. Ако юридическото лице не се съгласи на замяната, Търговецът е длъжен да му възстанови платените суми.
 • Търговецът може да откаже отстраняване на недостатъците на Стоката, ако поправката/ремонтът и замяната са невъзможни или ако биха довели до непропорционално големи разходи за него, като се вземат предвид всички обстоятелства, включително стойността, която би имала Стоката, ако нямаше недостатъци и тяхната значимост. В тези случаи Търговецът извършва замяна на Стоката от рекламацията или възстановяване на платените суми.
 • В случаи, че недостатъците на Стоката не намаляват съществено нейната цена или нейната годност за обикновена употреба, юридическото лице има право да иска пропорционално намаляване на цената на Стоката или ако същата е изцяло заплатена на Търговеца – възстановяване на пропорционална част от платените от юридическото лице суми.
 • Търговецът не носи отговорност за изтрита информация и загубени данни при извършване на поправка/ремонт на Стоката от рекламацията, изискваща преинсталация на софтуер, преинсталация на операционна система или възстановяване на фабричните настойки.

8.  Търговска гаранция

 • Търговска гаранция е всяко поето от производителя или Търговеца задължение да поправи/ремонтира или замени Стоката, или да предостави друг вид обслужване за Стоката, когато тя не отговаря на спецификациите, или евентуално на други изисквания, посочени в заявлението за предоставяне на търговската гаранция („Търговска гаранция“).
 • Търговската гаранция обвързва Търговеца съобразно условията, посочени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция и в рекламата за нея (ако е приложимо), като изпълнението на поетите от Търговеца задължения по търговската гаранция не е свързано с разходи за юридическото лице.
 • Търговската гаранция от Търговеца се предоставя в писмена форма чрез попълнена от Търговеца гаранционна карта или на друг достъпен траен носител: в описанието на Стоката в Платформата или в предложението на Търговеца за сключване на договор за търговска продажба от разстояние.
 • Търговска гаранция от производителя или Търговеца може да бъде приложима само за определени държави и да има различен срок на приложимост за физически и юридически лица, когато това е упоменато в заявлението за предоставяне на търговската гаранция.
 • Срокът на търговската гаранция започва да тече от датата на продажбата, посочена в касовия бон или фактурата за покупка на Стоката.
 • Условията, обхвата и приложимостта на търговската гаранция на Стоката са посочени в заявлението за предоставяне на търговската гаранция, което може да бъде под формата на издадена от производителя или Търговеца гаранционна карта, по друг подходящ начин на траен носител или в реклама.
 • Рекламация по търговска гаранция се предявява съгласно условията, обхвата и приложимостта от заявлението за предоставяне на търговската гаранция пред:
  • производителя на Стоката – ако във фабричната опаковка на Стоката присъства гаранционна карта за търговска гаранция, предоставена от производителя.
  • производителя на Стоката – ако срещу допълнително заплащане е активирана удължена търговска гаранция, допълваща стандартния срок на търговската гаранция от производителя
  • Търговеца – ако при продажбата или доставката на Стоката е предадена попълнена от Търговеца гаранционна карта за търговска гаранция, предоставена от Търговеца.
  • Търговеца – ако в описанието на Стоката в Платформата е посочен срок на търговска гаранция, предоставена от Търговеца.
  • Търговеца – ако срещу допълнително заплащане е активирана удължена търговска гаранция, допълваща стандартния срок на търговската гаранция, предоставена от Търговеца.
 • Рекламация за Стока по предоставена от Търговеца търговска гаранция се предявява пред Търговеца по реда на т.7.1 и се изпълнява от Търговеца по реда на т.7.2 - т.7.6, но винаги при спазване на поетите от Търговеца задължения в заявлението за предоставяне на търговската гаранция.
 • Рекламация за Стока по предоставена от Търговеца търговска гаранция не се удовлетворява във всеки един от следните случаи:
  • При химическо, топлинно, механично или друго вредно въздействие върху Стоката
  • При повреда, настъпила в резултат на природни бедствия, вандализъм, кражба и др. подобни
  • При натоварвания на Стоката, превишаващи посочените от производителя допустими стойности
  • При повреда, настъпила в резултат на последващо транспортиране на Стоката или неправилно съхранение (напр. съхранява се и/или експлоатира на открито, във влажни помещения, помещения без вентилация или други неподходящи климатични условия)
  • При експлоатация на Стоката извън обичайната употреба на такъв вид стоки
  • При повреда, настъпила в резултат на небрежност, неправилна употреба или неправилна поддръжка
  • При повреда, настъпила в резултат на неспазване на инструкциите на производителя за инсталиране/сглобяване/монтаж на Стоката
  • При повреда, настъпила в резултат на поправяне на Стоката от неоторизирани от Търговеца лица.

9.  Рекламация без удовлетворяване

 • Търговецът има право да не удовлетворява рекламация за недостатъци по т.7.1 или по търговска гаранция, когато за Стоката от рекламацията Търговецът е установил някое от следните обстоятелства:
  • Повреди/дефекти, дължащи се на извършени промени по Стоките от неоторизирано от Търговеца лице
  • Повреди/дефекти, дължащи се на софтуер, инсталиран от неоторизирано от Търговеца лице
  • Повреди/дефекти, дължащи се на неправилното използване на софтуер за ползване на Стоката
  • Повреди/дефекти, дължащи се на използване на некачествени и/или неоригинални консумативи, неоригинални адаптери и аксесоари, неодобрени от производителя на Стоката
  • Повреди/дефекти, дължащи се на неправилно инсталиране/сглобяване/монтаж на Стока, доставена от Търговеца в разглобено състояние, без да е бил извършен монтаж от Търговеца, освен ако същите не се дължат на пропуски в указанията за инсталиране, предоставени от Търговеца
  • Повреди/дефекти, дължащи се на механично въздействие, изпускане, удар, лошо съхранение, замърсена среда, излагане на природни въздействия, включително на пряка слънчева светлина, висока влажност, прекалено ниска и/или висока температура, проникване на течности, влага, храни, напитки, насекоми, растения, предмети, токов удар и други фактори извън допустимите граници за нормална употреба или правилно използване на Стоката
 • Повреди/дефекти, дължащи се на неправилното транспортиране, съхранение, употреба и поддръжка на Стоката и/или на употребата на неподходящ, несъвместим или нелицензиран софтуер, включително вследствие на неоторизирани модификации на вградения софтуер.
 • Несъответствие между данните в документите на Стоката, включително заменени, подправени или заличени продуктови, серийни номера и IMEI номера
 • Нарушени гаранционни стикери, пломби и фабрични етикети и/или установени опити за промяна на Стоката и/или ако Стоката е отваряна, разглобявана или е правен опит за нейния ремонт, или промяна от неоторизирано от Търговеца лице
 • Наличие на софтуерна защита, непозволяваща диагностиката и/или гаранционното обслужване на Стоката /парола на потребителски акаунти, парола на BIOS, парола на операционна система и др. подобни/.
 • Ако някое от посочените в т.9.1. обстоятелства се покрива от търговска гаранция на Стоката, Търговецът ще изпълни задължението си да удовлетвори рекламацията по реда на т.8.8.
 • Извън случаите по т.9.2, Търговецът може да удовлетвори рекламацията срещу предварително заплащане на допълнителни такси за поправка/ремонт на Стоката от рекламацията.

10.  Рекламация за некачествен монтаж

 • В случаите, когато Търговецът извършва инсталиране/сглобяване/монтаж на Стоките, юридическото лице има право да предяви рекламация за некачествен или непълен монтаж в срок до 30 (тридесет) дни от датата на приемане на монтажа, удостоверена чрез двустранно подписан протокол за извършен монтаж.
 • Рекламация за некачествен или непълен монтаж се предявява пред Търговеца по реда на т.7.1 и се изпълнява от Търговеца по реда на т.7.2 - т.7.6.

Настоящите Общи условия са приети на 10.03.2023 г.

 

Сравнение на продукти
Нашият онлайн магазин използва така наречените „Бисквитки“ Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за Бисквитки